30
11, 2020

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության առջև դրված կանոնադրական խնդիրներից բխող որոշակի ժամկետով կոնկրետ հանձնարարականներ կատարելու նպատակով՝ ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուներով թարգմանություններ իրականացնելու աշխատանքներում ներգրավված փորձագետի

Աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ապահովում է «www.president.am» պաշտոնական ինտերնետային կայքէջի վարման աշխատանքները՝ իրականացնելով կայքում ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուներով տեղադրվող տեղեկատվության թարգմանությունը։

Հիմնական պարտականությունները՝

Իրականացնում է Հանրապետության նախագահի "www.president.am" պաշտոնական ինտերնետային կայքէջի ֆրանսերեն և անգլերեն հատվածի սպասարկման և վարման աշխատանքներ:
Առանձնացնում է Հանրապետության նախագահի գործունեության, Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի, ինչպես նաև Հայաստանի ներքաղաքական, տնտեսական, տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների մասին ֆրանսալեզու և անգլալեզու զանգվածային լրատվության միջոցներում և սոցիալական մեդիայում տեղ գտած նյութերը և ամենօրյա կտրվածքով նախապատրաստում է վերլուծական տեղեկանք ու տրամադրում վարչության պետին։

Նշված աշխատանքն իրականացնելու համար պահանջվում է՝
- թարգմանչական աշխատանքի առնվազն մեկ տարվա ստաժ:
- Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» «Զանգվածային լրատվության մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքների, Հանրապետության նախագահի 2018 թ. ապրիլի 18-ի «Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՆՀ-264-Լ հրամանագրի և իր լիազորություն-ների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
- համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշ-խատելու ունակություն.
- ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուների /գրավոր և բանավոր/ գերազանց իմացություն: Անհրաժեշտ է նշված լեզուներից առնվազն մեկի իմացությունը հավաստող փաստաթղթի առկայություն:
Փորձագետը համապատասխան աշխատանքների իրականացման համար ներգրավվում է 3 ամիս ժամկետով:

• Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Բաղրամյան պողոտա 26/1, հեռ. 010-71-00-81, 010-71-00-83
• Դիմորդները փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային տարբերակով:
Դիմորդները պետք է լրացնեն դիմումը՝ (ձևը կցվում է) թվայնացնելով այն և ներքոնշյալ փաստաթղթերի թվայնացված տարբերակների հետ միասին ուղարկեն hr.department@president.am հասցեով՝

• տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայաց-վող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում համապատասխան մարմնից/ներից ներկայացված տեղեկանքների) պատճենները,
• արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները կամ համապատասխան տեղեկանք,
• մեկ լուսանկար 3-4 սմ չափսի,
• անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

ների փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքներով:

• Չի թույլատրվում հավակնորդի հետ պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-թյան օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահ-պանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեց-նելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:

Փաստաթղթերի ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ը ներառյալ՝ ժամը 9.00-ից մինչև 18.00-ն:

 

 

Հանրապետության նախագահի

աշխատակազմի ղեկավար

պարոն Էմիլ Տարասյանին

 

քաղաքացի --------------------------------------------------------------------- -ից

                                                                                       դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

---------------------------------------------------------------------------------

                                                              դիմողի հասցեն, հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն

 

----------------------------------------------------------------------------------

                                                                              դիմողի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի տվյալները

 

 

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

Ծանոթանալով Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կողմից հրա­պարակված  հայտարարությանը՝  ներկայացնում եմ որպես Հանրապետության նախա­գահի աշխատակազմի հասա­րա­կայնու­թյան հետ կապերի վարչության առջև դրված կանոնադրական խնդիրներից բխող որոշակի ժամկետով կոնկրետ հանձնարարականներ կատարելու նպատակով՝ ֆրանսերեն և անգլերեն թարգմանություններ իրականացնելու աշխատանք­ներում փորձագետ ներգրավվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները՝

 

 

1.     Անձնագրի (ՀԾ համարանիշ) _________________________________________ էջ.

2.    Դիպլոմի (դիպլոմների) ______________________________________________ էջ.

3.    Աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի __________________ էջ.

4.    Զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում) __________________ էջ.

5.    Այլ  _____________________________________________________ էջ.

Առդիր_____________________________________________________ էջ.

 

 Հայտնում եմ, որ.

Համակարգչային և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու     

 ունակություն  _____________________________________________________

                                                (ունեմ, չունեմ)

      Տիրապետում եմ համակարգչային ծրագրերին (օրինակ՝ Վինդոուզ, Վոռդ, Էքսել, Աքսես և այլն)

 ____________________________________________________________________________________

 

 

Տիրապետում եմ հետևյալ օտար լեզուներին՝

 

 ____________________________________________________________________________________

(տիրապետում եմ ազատ, կարդում եմ և կարող եմ բացատրվել)

____________________________________________________________________________________

 (տիրապետում եմ ազատ, կարդում եմ և կարող եմ բացատրվել)

____________________________________________________________________________________

(տիրապետում եմ ազատ, կարդում եմ և կարող եմ բացատրվել)

 

Դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ _____­­­­­­­­­___________

            (ճանաչված եմ, ճանաչված չեմ)

 

ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով _____________________________________________

                                         (տառապում եմ, չեմ տառապում)

Այլ վճարովի աշխատանք (բացի գիտական, մանկավարժական, ստեղծագործական և ընտրական հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակից բխող աշխատանքից)

_____________________________________________________________________________________

              (իրականացնում եմ, չեմ իրականացնում)

 

Անձամբ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ ____________________________________

                                                                                      (զբաղվում եմ, չեմ զբաղվում)

 

Անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության տակ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող)  կապերի մեջ

__________________________________________________________________________________

                     (գտնվում եմ, չեմ գտնվում)

 

Նախազգուշացված եմ՝ փորձագետի պաշտոնում նշանակվելու դեպքում կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու համար զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու և սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին:

 

          Դիմող՝    _________________   _________________

                             ստորագրություն              անուն, ազգանուն

 

                                                                            

«------»--------------------------- 2020թ

 

 

 

 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 
 

 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնու­թյան հետ կապերի վարչություն­ում ներգրավված փորձագետի տվյալները

 

Համապատասխան պահանջները բավարարած անձի տվյալները

Համապատասխան պահանջները չբավարարած անձի տվյալները

Շարոյան Արման
Շարոյան Արման
Բարսեղյան Սուսաննա

Վերջնաժամկետ` 03.12.2020

← Վերադառնալ