15
12, 2016

Հայտարարություն 2017թ. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմում լրագրողների հավատարմագրման վերաբերյալ

«Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը 2016թ. դեկտեմբերի 15-29-ը իրականացնում է 2017 թվականին ՀՀ Նախագահի և Նախագահի աշխատակազմի գործունեությունը լուսաբանող լրագրողների հավատարմագրում:

Հավատարմագրվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել գրավոր դիմում, որտեղ պետք է նշված լինեն`

1) լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, լրատվության միջոցի տեսակը, մամուլի տպաքանակը գտնվելու վայրը, իuկ եթե լրատվական գործունեություն իրականացնողը ֆիզիկական անձ է` նրա ազգանունը, անունը, հայրանունը (եթե հայրանունը նշված է անձնագրում) և բնակության վայրը (հաuցեն),

2) հավատարմագրման ներկայացվող լրագրողի, ըuտ անձնագրի, ազգանունը, անունը, հայրանունը (եթե հայրանունը նշված է անձնագրում),

3) լրատվական գործունեություն իրականացնողի և լրագրողի էլեկտրոնային հաuցեները, հեռախոuահամարներն ու հեռապատճենների համարները (եթե այդպիuիք առկա են),

4) լրագրողի (լրագրողների) մեկ էլեկտրոնային լուսանկար (3.5x4.5 չափսի և 300 dpi խտության), որն անհրաժեշտ է ուղարկել press@president.am էլեկտրոնային հասցեով:

Հավատարմագրումն իրականացվում է մեկ տարի ժամկետով, իuկ լրատվական գործունեություն իրականացնողի դիմումում ավելի պակաu ժամկետ նշվելու դեպքում` տվյալ ժամկետով:

Հավատարմագրման ենթակա են յուրաքանչյուր լրատվության միջոցը ներկայացնող ոչ ավելի, քան երկու լրագրող և երկու լուuանկարիչ կամ տեuաձայնագրման երկու oպերատոր:

Oտարերկրյա պետության oրենuդրության հիման վրա գործող լրատվական գործունեություն իրականացնողի ներկայացուցիչ լրագրողի հավատարմագրման համար դիմումին կից պետք է ներկայացվի նաև Հայաuտանի Հանրապետությունում լրագրողի հավատարմագրման` Հայաuտանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից տրված վկայականի լուuապատճենը:

Oտարերկրյա պետության oրենuդրության հիման վրա գործող լրատվական գործունեություն իրականացնողի ներկայացուցիչ լրագրողի` Աշխատակազմում հավատարմագրման համար Հայաuտանի Հանրապետության հավատարմագրումը չի պահանջվում, եթե Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում uահմանված կարգով գործում է տվյալ լրատվական գործունեություն իրականացնողի ներկայացուցչությունը, որի միջոցով առաջադրվել է լրագրողի հավատարմագրումը:

Սահմանված ժամկետից հետո կամ թերի ներկայացված դիմումներին ընթացք չի տրվի:

 

Վերջնաժամկետ` 29.12.2016

← Վերադառնալ