30
12, 2014

Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ

Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, Սնանկության մասին ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին, «Հավատարմագրման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, ՀՀ մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, Մաքսային կարգավորման մասին, ՀՀ և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ oրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Սոցիալական աջակցության մասին, «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, Տեսչական մարմինների մասին, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, ՀՀ մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին, «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին, Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին, «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, «Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու և «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, «Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքները:

← Վերադառնալ