ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2002 թվականի մարտի 16-ի ՆՀ-1063 հրամանագրում փոփոխություն եվ լրացում կատարելու ամսին

Ղեկավարվելով Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրության 85-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածը՝

ո ր ո շ ու մ ե մ.

1.Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեն և Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությունը միաձուլման ձևով վերակազմակերպել Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի:

Այդ կապակցությամբ Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի 2002 թվականի մարտի 16-ի «Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքը uահմանելու մաuին» ՆՀ-1063 հրամանագրի II բաժնում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝

1) ուժը կորցրած ճանաչել 4-րդ և 5-րդ կետերը.

2) բաժինը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12-րդ կետով՝
«12. Պետական եկամուտների կոմիտե»:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքով, «Մաքսային ծառայության մասին» և «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված մաքսային և հարկային վերադաս մարմինների ղեկավարը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն է:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը՝ մինչև 2009 թվականի հունվարի 1-ը ընդունել սույն հրամանագրից բխող իրավական ակտեր:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2008թ. օգոստոսի 20
Երևան← Retour à la liste d'actualité