Հ Ա Ս Տ Ի Ք Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ

                 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

                         Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Զ Մ Ի

Հաստիքի անվանումը Հաստիքի քանակը
1 2
1.Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար 1
 2.Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 2
3.Հանրապետության նախագահի խորհրդական 5
4.Հանրապետության նախագահի օգնական 8
5.Հանրապետության նախագահի ռեֆերենտ 3
6.Հանրապետության նախագահի աշխատա­կազմի ղեկավարի օգնական 1
Ընդամենը`    20
7. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
7.1 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 1
Ավագ մասնագետ 1
Ավագ փորձագետ 1
7.2. ՆԵՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Ավագ մասնագետ 1
7.3. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 1
Ընդամենը`                               9
8. ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
8.1. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Ավագ մասնագետ 3
Փորձագետ 1
8.2. ՀԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 2
Վերլուծաբան 1
8.3. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ  1
Ավագ մասնագետ 1
Ավագ փորձագետ  1
Փորձագետ 2
Ընդամենը`           18
9․ԱՐՏԱՔԻՆ  ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ  ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
9.1.        ԱՐՏԱՔԻՆ  ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Ավագ մասնագետ 4
Փորձագետ 1
9.2.       ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ  ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Ավագ մասնագետ 3
Փորձագետ 1
Ընդամենը`                     12
11.ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
Գլխավոր մասնագետ  3
Ավագ մասնագետ 3
Օպերատոր 1
Լուսանկարիչ 2
Մոնտաժորդ 1
Գլխավոր փորձագետ 1
Օպերատոր-մոնտաժորդ 1
Ընդամենը`           13
12.ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
12.1. ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ 1
Ավագ մասնագետ 1
12.2. ՊԱՐԳԵՎՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ընդամենը`            7
13. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչության պետ 1
13.1. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ 1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ավագ մասնագետ 1
13.2. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ  1
Գլխավոր մասնագետ 2
Ընդամենը՝    8
14. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Քարտուղարության պետ 1
14.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ  1
Գլխավոր մասնագետ 1
Ավագ մասնագետ 1
14.2. ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Ավագ մասնագետ 1
14.3. ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄ-ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 1
Ավագ մասնագետ  1
Ընդամենը՝                                                    9
15. ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 1
Ընդամենը`                                         2
16. ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Գործերի կառավարիչ                  1
16.1 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ  1
Ավագ մասնագետ  1
Պահեստապետ  
16.2 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր փորձագետ 2
16.3 ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Հաստիքայի միավոր                      39
Ընդամենը՝            45
17. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր աուդիտոր 1
Ընդամենը`                                                                        2
Այլ հաստիքային միավորներ՝                                                             10
Ընդամենը`                                                            155: