Հավելված
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի 2018 թվականի
օգոստոսի 15-ի N 196- Լ հրամանի

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների

1) Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոնների 2-րդ ենթախումբը`
«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-1),
2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-2),
3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-3),
4. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-4),
5. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-5),
6. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-6),
7. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-9),
8. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության պետ (ծածկագիր՝ 03-1.2-10),
9. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ (ծածկագիր՝ 03-1.2-11)» պաշտոններով: (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)
2) Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների 1-ին ենթախումբ՝
«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-1),
2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-2),
3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության մշակութային և կրթական նախաձեռնությունների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-3),
4. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության համագործակցության հատուկ նախաձեռնությունների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-4),
5. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-5),
6. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-6),
7. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-7),
8. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-13)
9. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-14),
10. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-15),
11. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-16),
12. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-17),
13. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչության տնտեսական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 03-2.1-18)» պաշտոններով:
(փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)
3) Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների 2-րդ ենթախումբ`
«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-1),
2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-2),
3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա-ձեռնությունների վարչության մշակութային և կրթական նախաձեռնությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-3),
4. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա-ձեռնությունների վարչության մշակութային և կրթական նախաձեռնությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-4), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)
5. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության համագործակցության հատուկ նախաձեռնությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-5),
6. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության համագործակցության հատուկ նախաձեռնությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-6), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)
7. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-7),
8.Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-8), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)
9. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-9),
10. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-11),
11. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-13), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)
12. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-14),
13. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-15),
14. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-16), (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)
15. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-17),
16. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-18),
17.Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ-գլխավոր հաշվապահ (ծածկագիր՝ 03-2.2-24),
18. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչու-թյան հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-25),
19. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-26),
20. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-27),
21. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-28),
22. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.2-29)» պաշտոններով: (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)
4) Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների 3-րդ ենթախումբ`
«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-2.3-1)» պաշտոնով:
5) Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների 1-ին ենթախումբ`
«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-1),
2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-2),
3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության ներման և քաղաքացիության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-3),
4. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության մշակութային և կրթական նախաձեռնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-4),
5. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության համագործակցության հատուկ նախաձեռնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-5),
6. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախա-ձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-6),
7. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-7),
8. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-8),
9. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-9),
10. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-10),
11. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-11),
12. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-12),
13. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության կադրերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-13),
14. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման և պետական պարգևների վարչության պարգևների և կոչումների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-14),
15. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ-գանձապահ (ծածկագիր՝ 03-3.1-20),
16. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-21),
17. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-22),
18. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քարտուղարության արձանագրային բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-23),
19. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչության տնտեսական բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-24)
20. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.1-25)» պաշտոններով: (փոփ.14.11.2018, Հ-282-Լ)
6) Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների 3-րդ ենթախումբ`
«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախագահական նախաձեռնությունների վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.3-1),
2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.3-2),
3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի վարչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-3.3-3)» պաշտոններով:
7) Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոնների 2-րդ ենթախումբ`
«1. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-4.2-1),
2. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-4.2-2)
3. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 03-4.2-3)» պաշտոններով:


(փոփ.03.12.2018, Հ-362-Լ)
----------------------------